* รหัสผ่านจะถูกกำหนดโดยบริษัท และจะแจ้งให้ทราบ เมื่อองค์กรของท่านเป็นลูกค้าประกันกลุ่ม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการในส่วนนี้ หรือยกเลิกรหัสผ่านได้ตลอดเวลา และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการฯ

               ข้าพเจ้าในฐานะผู้ได้รับอำนาจ และได้รับอนุญาตในการใช้รหัสผ่านข้างต้นรับทราบว่า รหัสผ่านเป็นข้อมูลและความลับเฉพาะส่วนบุคคล จะไม่นำไปเปิดเผย หรือให้บุคคลอื่นใดใช้ และตกลงใช้ข้อมูลที่ปรากฏในระบบนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์และผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ตามขอบเขตที่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายดังกล่าว และไม่นำข้อมูลที่รับรู้หรือที่ได้เข้าถึงไปเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล รวมตลอดถึงบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น และข้าพเจ้ารับทราบว่า การใช้รหัสผ่านนี้จะคงอยู่ตราบเท่าที่ข้าพเจ้าเป็นพนักงานผู้รับที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น
               บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทมีหน้าที่เพียงจัดทำข้อมูลขึ้น เพื่อความสะดวกและประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันเท่านั้น ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ตามที่ได้ตกลง และได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย โดยผู้จัดทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง