หน้าหลัก เงื่อนไขการใช้เวปไซต์

เงื่อนไขการใช้เวปไซต์
 

www.tokiomarinelife.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เวปไซต์) เป็นเวปไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลจัดการของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท)  กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เวปไซต์ตามที่ระบุข้างท้ายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเข้าสู่เวปไซต์และใช้ข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ และ โปรดทราบว่า เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเวปไซต์นี้แล้วถือว่าท่านยอมรับในการปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เวปไซต์นี้  บริษัท สงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆในเวปไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

1.
บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลในเวปไซต์นี้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ในแต่ละช่วงเวลาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.
ข้อมูลที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ อาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลคาดการณ์ ตามแผนธุรกิจ เป้าหมาย ความคาดหมาย ข้อสมมติฐาน การประมาณการทางธุรกิจและการปฎิบัติการของบริษัท ซึ่งผลลัพธ์แท้จริงอาจเบี่ยงเบนไปจากที่ระบุในเวปไซต์ได้ เนื่องจากการแปรผันของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่รับรองข้อมูลที่มาจากคาดการณ์ รวมถึงความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และ ผลลัพธ์ของข้อมูลดังกล่าว
3.
เนื้อหา ข้อมูล การออกแบบ แผนผัง โลโก้ ชื่อในทางการค้า เครื่องหมายการค้า และ ทรัพย์สินทางปัญญา ใดๆ ที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และ ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือ บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิกับบริษัท ทั้งสิ้น ดังนั้น หากท่านเข้าสู่เวปไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านตกลงที่จะไม่ใช้ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฎในเวปไซต์ ไปในทางที่ละเมิดสิทธิของบริษัทหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิ
4.
เวปไซต์นี้อาจจะปรากฎลิงค์หรือแบนเนอร์ในการเข้าสู่เวปไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลจัดการของบริษัท บริษัทจึงไม่รับรองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลใดอันเนื่องมาจากการใช้เวปไซต์อื่น หรือ เนื้อหา ที่ปรากฎในเวปไซต์อื่นจาก ลิงค์หรือแบนเนอร์เหล่านั้น และ โปรดทราบว่าบริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาลิงค์ดังกล่าวเพื่อเป็นการแนะนำให้ท่านเข้าใช้งาน หากท่านประสงค์ที่จะสร้างลิงค์จากเวปไซต์บริษัท กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการ
5.
บริษัทและบริษัทในกลุ่มโตเกียวมารีน ไม่รับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ความเสียหาย ผลกระทบต่อเนื่อง รวมทั้ง ความเสียหายที่เป็นพิเศษใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือ อื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้เวปไซต์นี้ หรือ ลิงค์เข้าสู่เวปไซต์อื่น หรือ จากการหยุดการให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ปรากฎในเวปไซต์นี้
6.
เงื่อนไขการใช้เวปไซต์นี้ ให้บังคับใช้ตามกฎหมายไทย และ โปรดทราบว่า ข้อมูลที่ปรากฎในแต่ละหน้าของเวปไซต์นี้อาจจะแจ้งเงื่อนไขการใช้อื่นใดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS