หน้าหลัก บริการ ช่องทางชำระเบี้ยประกันภัย
บริการ
  โรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการ
     สินไหมทดแทน
 

  ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

 
  การเรียกร้องสินไหมทดแทน  
  ช่องทางชำระเบี้ยประกันภัย  
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า/กรมธรรม์  
  ดาวน์โหลดเอกสาร  
  ศูนย์บริการลูกค้ารายบุคคล  
  การพิจารณารับประกันภัย  
     
 
ช่องทางชำระเบี้ยประกันภัย
 
     
 

ชำระผ่านตัวแทน ซึ่งตัวแทนจะออกใบรับเงินชั่วคราว เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยทุกครั้ง โดย
ชำระเป็นเงินสด
ชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม
  “บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “ หรือผู้ถือ”

ชำระโดยตรง ณ เคาน์เตอร์รับเงินที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดย
ชำระเป็นเงินสด
ชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม
   “บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “ หรือผู้ถือ”
ชำระด้วยบัตรเครดิต (VISA, MASTER)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งชำระเบี้ย โดยหักจากบัญชีบัตรเครดิต ที่นี่ ...

ชำระทางไปรษณีย์ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่ 2 พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งมายังบริษัท โดย
ชำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม
   “บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “ หรือผู้ถือ”
ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดย ผู้เอาประกันภัยนำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย ณ ที่ทำการของธนาคารที่ร่วมให้บริการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ธนาคารที่ร่วมให้บริการมีดังนี้
บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บมจ. ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย  ที่นี่ ...

คำแนะนำ
1. ท่านสามารถนำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย  ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่กำหนด
    ไว้ในแบบฟอร์ม
2. โดยระบุข้อมูลด้านล่างแบบฟอร์มดังนี้
      ชื่อผู้เอาประกันภัย   ระบุชื่อผู้เอาประกันภัย
      หมายเลขอ้างอิง (Ref. No.1)  ระบุเลขที่กรมธรรม์
      วันถึงกำหนดชำระ (Ref. No.2)  ระบุวันครบกำหนดชำระ เช่น  13032555

ชำระด้วยเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้
บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บมจ. ธนาคารยูโอบี (UOB)
ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย โดยธนาคารที่ ร่วมให้บริการมีดังนี้
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  ที่นี่ ...
 
 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS