หน้าหลัก บริการ การพิจารณารับประกันภัย
บริการ
  โรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการ
     สินไหมทดแทน
 

  ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต

 
  การเรียกร้องสินไหมทดแทน  
  ช่องทางชำระเบี้ยประกันภัย  
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า/กรมธรรม์  
  ดาวน์โหลดเอกสาร  
  ศูนย์บริการลูกค้ารายบุคคล  
  การพิจารณารับประกันภัย  
     
 
การพิจารณารับประกันภัย
 
     
 
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับลักษณะของการยื่นขอเอาประกันภัย ดังนี้
1. สมัครแบบตรวจสุขภาพ หรือ แบบไม่ตรวจสุขภาพ
2. กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง (ตั้งแต่ 5,000,000 บาท)
3. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

ทั้งนี้  บริษัทอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้ในบางกรณี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย

1. สมัครแบบตรวจสุขภาพ หรือ แบบไม่ตรวจสุขภาพ

 

เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย

แบบตรวจสุขภาพ

แบบไม่ตรวจสุขภาพ

16 ปี ขึ้นไป

ต่ำกว่า 16 ปี

16 ปี ขึ้นไป

ต่ำกว่า 16 ปี

 ใบคำขอเอาประกันชีวิต (16 ปีขึ้นไป)

 

 

 ใบคำขอเอาประกันชีวิต (ต่ำกว่า 16 ปี)

 

 

 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (16 ปีขึ้นไป)

 

 

 

 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพภาษาอังกฤษ (ต่ำกว่า 16 ปี)

 

 

 

 ใบรายงานตัวแทน
 หนังสือยินยอมให้ขอประวัติการรักษา 2 ฉบับ
 แบบสอบถามผู้ขอเอาประกันชีวิต (สช. 1)
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์

 

 

หมายเหตุ  
1) เอกสารทุกชิ้นที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

2) กรณีข้าราชการที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้นำส่งสำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณา

3) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสถานภาพสมรส และมีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ให้นำส่งทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการพิจารณา

4) กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้นำส่งสำเนาเอกสารการขอทำบัตรประชาชนใหม่  หรือ สำเนาทะเบียนบ้านมาพร้อมกันด้วย
    เพื่อประกอบการพิจารณา

2. กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง

หมายถึงทุนประกันภัยรวมของทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯตั้งแต่ 5,000,000 บาท

3.  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

กรณีชำระเบี้ยรายเดือนจะต้องนำส่งเอกสารดังนี้

- หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Debit Authorization Form)
  พร้อมสำเนาของสมุดเงินฝากหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของผู้ขอเอาประกันภัย

 
ขั้นตอนการพิจารณารับประกัน

โดยทั่วไปเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้ยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตพร้อมกับจ่ายเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่เพียงพอให้สามารถ
ออกกรมธรรม์ได้และบริษัทไม่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิ่มเบี้ยประกันภัย วันเริ่มสัญญาประกันภัยจะเป็น
วันที่ที่จะเกิดขึ้นหลังสุดของวันใดวันหนึ่งดังนี้

1. วันที่ในใบคำขอเอาประกันชีวิต
2. วันที่ในใบรับเงินชั่วคราวงวดแรก
3. วันที่ในใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)
4. วันที่ในใบรายงานผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
ในกรณีที่บริษัทมีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเพิ่มเบี้ยประกันภัย วันเริ่มสัญญาประกันภัยจะเป็น
วันที่ที่จะเกิดขึ้นหลังสุดของวันใดวันหนึ่งดังนี้
1. วันที่ที่บริษัทได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอใหม่
2. วันที่ที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนแล้ว
ระยะเวลาการพิจารณารับประกัน
ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้รับใบคำขอเอาประกันชีวิตพร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัย หากบริษัทมิได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ หรือปฏิเสธการขอเอาประกันภัย หรือแจ้งเหตุขัดข้องในการับประกันภัย จะถือว่าบริษัทตกลงยอมรับการรับประกันภัยตามแบบประกันภัยที่ขอไว้ โดยทั้งนี้ต้องเป็นแบบประกันภัยตามปกติ ซึ่งบริษัทใช้อยู่ในกิจการ ณ วันที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิตตามเงื่อนไขความคุ้มครองการรับประกันภัยตาม ใบรับเงินชั่วคราว
การติดต่อส่วนงานการพิจารณารับประกัน
1. ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุ ส่วนงานพิจารณารับประกันและออกกรมธรรม์
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS