หน้าหลัก นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

กลุ่มโตเกียวมารีนมีพันธะสัญญาในการพัฒนาคุณค่าองค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาองค์กรของบริษัท ที่กล่าว ว่า “เราสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่สมบูรณ์พร้อมด้วยการนำเสนอ ความอุ่นใจและ ความมั่นคง โดยยึดถือความไว้วางใจของลูกค้าเป็นรากฐานในการดำเนินทุกกิจกรรม” และ บริษัทในกลุ่มโตเกียว มารีนให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล และ มีนโยบายในการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อปฎิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมดังนี้

1.
การขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะปฎิบัติตามหลักกฎหมายและด้วยความเป็นธรรมต่อลูกค้า นอกจากจะมีข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อปฎิบัติเกี่ยวข้องอื่นใดระบุไว้ บริษัทจะแจ้งหรือประกาศจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ลูกค้าทราบและจะใช้ข้อมูลนั้นภายในขอบเขตที่กำหนด
2.
นอกจากจะมีข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อปฎิบัติเกี่ยวข้องอื่นใดระบุไว้ บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกอื่นใดที่ไม่มีหน้าที่รับทราบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
3.
บริษัทจะจัดการดูแลข้อมูลของลูกค้าไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้น ถูกเปิดเผย ทำลาย หรือ ทำให้ด้อยค่า และ ดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะดูแลผู้ให้บริการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม ตามความจำเป็น
4.
เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าเพื่อขอทำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทให้เป็นปัจจุบัน บริษัทจะดำเนินการตามที่ร้องขออย่างไม่ชักช้าทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทยินดีที่จะรับความเห็น หรือ คำถามใดๆที่ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า
5.
บริษัทจะดูแล แนะนำ และ ให้ความรู้อย่างครอบคลุม แก่พนักงานของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
6.
บริษัทมุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาระบบและขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7.
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-650-1400 ต่อ 1834
cpcc@tokiomarinelife.co.th
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS