หน้าหลัก ร่วมงานกับเรา สวัสดิการ
ร่วมงานกับเรา
  สารจากผู้บริหาร  

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    และโครงสร้างองค์กร

 
  สวัสดิการ  
  ตำแหน่งงานว่าง  
  สมัครตัวแทน  
     
 
 
  สวัสดิการ  
 

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ดูแลสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคน ที่ได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยการมอบสวัสดิการต่างๆ ดังนี้


โบนัสประจำปี
บริษัท พิจารณาจ่ายโบนัสประจำปีให้กับพนักงานตามผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 
การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
เราจัดสวัสดิการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ให้กับพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับประโยชน์ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากที่พนักงานปลดเกษียณแล้ว โดยเงินกองทุนนี้มาจากการสะสมเงินของพนักงาน และบริษัท สมทบเงินเพิ่มให้กับพนักงานในอัตราที่เท่ากัน

 
ประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน และครอบครัว
เราจัดสวัสดิการคุ้มครองสุขภาพให้กับพนักงาน และครอบครัว (คู่สมรส และบุตร) เพื่อดูแลพนักงาน และครอบครัวทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก


ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันนำไปสู่การนำความรู้และศักยภาพนั้นมาพัฒนาใน หน้าที่ที่พนักงานรับผิดชอบอยู่

 


ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้ความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน ด้วยการจัดการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยโรงพยาบาลระดับชั้นนำ


เงินกู้ฉุกเฉินพนักงาน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพนักงาน ผู้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย

 

ประกันสังคม 
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสำหรับพนักงาน กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

การท่องเที่ยวประจำปี
เราจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานของเราที่ทุ่มเทกับการ ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ของเราด้วยกิจกรรมนี้
 

กองทุนเงินทดแทน
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายสำหรับพนักงานกรณีที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากการทำงาน


สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เรามอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน และครอบครัวในการซื้อแบบประกันชีวิตโดยให้เบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษตลอดระยะสัญญากรมธรรม์


นอกจากนั้นบริษัท ยังมีการเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยการจัดฝึกอบรมพนักงาน ทั้งภายใน และภายนอก ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศด้วย
 


 
     
      
บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย Tokio Marine Nichido สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ. MAXIS