โปรดรอ.....

เข้าสู่ระบบ
กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ
โทร: 0-2650-1400
คู่มือการตั้งค่าเว็บไชต์ Download Claim Form
ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับ
บริการ Fax Claim Service สำหรับประกันกลุ่มในเวลาให้บริการ 08.30-20.00 น. (กรณี IPD เท่านั้น)
โทร. 02-619-4071 มือถือ 063-2130282 (กรณีระบบขัดข้องและฉุกเฉินเท่านั้น)
Email : groupassessor@tokiomarinelife.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการฯ

           ข้อมูลที่ปรากฎในส่วนนี้ เป็นข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อการบริการลูกค้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ท่านจะต้องไม่ทำการเปิดเผย ทำซ้ำ หรือ กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทและบุคคลอื่น การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย" เป็น "ระบบนี้ใช้สำหรับผู้มีอำนาจและผู้ได้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น"