การตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ตัวแทน นายหน้าประกันชีวิตบุคคลธรรมดา นายหน้าประเภทนิติบุคคล
ชื่อ-นามสกุล ชื่อนิติบุคคล
หรือ หรือ
เลขที่ใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาตของนิติบุคคล
หมายเหตุ
1. ในกรณีค้นหารายชื่อบุคคลธรรมดา กรุณาสะกดชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อให้การแสดงผลถูกต้องและไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
2. กรณีนิติบุคคล ไม่ต้องมีคำว่า บริษัท จำกัด, บจ, บมจ. เป็นต้น
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 24/03/2019

 
หมายเหตุ
1. รายชื่อเฉพาะตัวแทนการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing channel)
2. เป็นข้อมูลพนักงาน ตัวแทน หรือนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาต และใบอนุญาตยังมีสถานะใช้บังคับ ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล
3. หากตรวจสอบไม่พบหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบไปที่ http://oiceservice.oic.or.th/corporatebroker/license.php?action=search
4. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย