ถ้อยแถลงทางกฏหมาย

ระบบและข้อมูลที่อยู่ในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ระบบนี้โดยไม่เหมาะสม อาจมีความผิดทางวินัย ความผิดทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญา
เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการใช้และยอมรับว่า ข้อมูลที่อยู่ในระบบทั้งหมดนั้น อาจจะถูกทำการ ลบทิ้ง ติดตาม บันทึก ทำซ้ำ ตรวจทาน ตรวจสอบ โอนต่อ หรือเปิดเผย ให้แก่บุคคลอื่นใด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามกฏหมาย ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม