กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ
   คู่มือการใช้งานเว็บไซค์
   โทร: 0-2650-1400 กด 1

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์นำเบี้ยประกันสุขภาพไป ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านต้องแสดงความจำนงเปิดเผยข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยทำการ Login เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ถ้อยแถลงทางกฏหมาย

ระบบและข้อมูลที่อยู่ในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ระบบนี้โดยไม่เหมาะสม อาจมีความผิดทางวินัย ความผิดทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญา
เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการใช้และยอมรับว่า ข้อมูลที่อยู่ในระบบทั้งหมดนั้น อาจจะถูกทำการ ลบทิ้ง ติดตาม บันทึก ทำซ้ำ ตรวจทาน ตรวจสอบ โอนต่อ หรือเปิดเผย ให้แก่บุคคลอื่นใด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามกฏหมาย ตามที่บริษัทเห็นเหมาะสม