โปรดรอ.....

เข้าสู่ระบบ
กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อ
โทร: 0-2650-1400
คู่มือการตั้งค่าเว็บไชต์ Download Claim Form
ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับ
(ช่องทางการติดต่อ กรณีระบบขัดข้องและฉุกเฉินเท่านั้น)
ส่วนสินไหมประกันกลุ่ม
    ** บริการ Fax Claim Service ให้บริการ 08:30-22:00 น. ทุกวัน **
    มือถือ:  063-213-0282 Email: groupassessor@tokiomarinelife.co.th
    โทร: 02-034-4000 ต่อ 4071 Fax: 02-034-4072
ส่วนสินไหมประกันรายบุคคล
    ** บริการ Fax Claim Service ให้บริการ 08:30-20:00 น. ทุกวัน **
    โทร: 02-034-4000 ต่อ 4073 Fax: 02-034-4074
     Email : iclm@tokiomarinelife.co.th
ส่วนบริหารสิทธิประโยชน์ (สวัสดิการบริษัท)
    โทร: 02-619-4177(เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.)
    Fax: 02-619-4082
    Email: ebmgroup@tokiomarinelife.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการฯ

           ข้อมูลที่ปรากฎในส่วนนี้ เป็นข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อการบริการลูกค้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ท่านจะต้องไม่ทำการเปิดเผย ทำซ้ำ หรือ กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทและบุคคลอื่น การฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางกฎหมาย

เปิดใช้งาน